Vihaajat pyrkivät hiljentämään mielipiteiden kirjon

Kolumni julkaistu 1.4.2021 Satakunnan Viikossa.

Suo­mi ha­lu­si taan­noin sel­vit­tää so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa val­jas­tet­tu­ja vai­kut­ta­mis­kam­pan­joi­ta, joi­den koh­tee­na on Suo­men val­tio tai esi­mer­kik­si vaa­lit. Se pyy­si Na­toa te­ke­mään ra­por­tin asi­as­ta. Na­ton ra­por­tis­sa ha­vait­tiin vie­raan val­ti­on vai­kut­ta­mi­sy­ri­tys­ten si­jaan Suo­men nais­val­tai­seen hal­li­tuk­seen koh­dis­tu­vaa laa­jaa nais­vi­ha­mie­lis­tä verk­ko­häi­rin­tää. Noin 10 % nais­mi­nis­te­reil­le lä­he­te­tyis­tä Twit­ter-vies­teis­tä luo­ki­tel­tiin häi­rin­näk­si. Vies­ti­jät oli­vat to­del­li­sia ih­mi­siä.

Lä­hes­ty­vät kun­ta­vaa­lit nä­ky­vät ak­tii­vi­sen kes­kus­te­lun li­sään­ty­mi­se­nä so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa. Sa­mal­la myös so­men var­jo­puo­li on nos­ta­nut pää­tään. Eh­dok­kai­siin koh­dis­te­tut asi­at­to­muu­det, uh­kai­lut ja vi­ha­pu­he li­sään­ty­vät. Aja­tus kun­ta­vaa­lei­hin läh­te­mi­ses­tä ei täs­tä syys­tä tun­nu mo­nel­le hou­kut­te­le­val­ta aja­tuk­sel­ta. Ku­ka­pa ha­lu­ai­si­kaan aset­taa it­sen­sä maa­li­tau­luk­si vi­ha­pu­heel­le va­paa­eh­toi­ses­ti?

De­mok­ra­ti­an kan­nal­ta häi­rin­nän li­sään­ty­mi­nen on on­gel­mal­lis­ta. Moni kun­ta­päät­tä­jä ko­kee so­si­aa­li­sen me­di­an il­ma­pii­rin jo niin ah­dis­ta­vak­si, et­tä jät­tää mie­luum­min osal­lis­tu­mat­ta kes­kus­te­luun vält­tääk­seen it­seen­sä koh­dis­tu­vat hyök­käyk­set. Häi­rin­tä vai­kut­taa eri­tyi­ses­ti nais­ten ha­luk­kuu­teen osal­lis­tua ja esiin­tyä jul­ki­ses­ti. Vi­ha­pu­het­ta ko­ke­neis­ta mie­his­tä 33 %:a ker­toi mo­ti­vaa­ti­on­sa osal­lis­tu­mi­seen vä­hen­ty­neen, kun taas nais­ten koh­dal­la osuus oli yli 50 %:a. Osa ny­kyi­sis­tä päät­tä­jis­tä har­kit­see jopa po­li­tii­kas­ta luo­pu­mis­ta vi­ha­pu­heen ta­kia.

Yh­teis­kun­nal­li­seen pää­tök­sen­te­koon osal­lis­tu­mi­nen on jo­kai­sen ih­mi­sen pe­ru­soi­keus, mut­ta vi­ha­pu­he uh­kaa ro­mut­taa sen to­teu­tu­mi­sen. Mi­kä­li häi­rin­nän yleis­ty­mi­nen jat­kuu, on lo­pul­ta vaa­ra­na, et­tä de­mok­ra­ti­as­sa yhä har­vem­man ää­ni pää­see kuu­lu­viin.

Po­li­tiik­kaan tar­vi­taan laa­ja edus­tus eri­lai­sis­ta taus­tois­ta tu­le­via ih­mi­siä. Jot­ta pää­tök­sen­te­on aree­nat, ku­ten kau­pun­gin­val­tuus­tot ja edus­kun­ta, ku­vas­tai­si­vat yh­teis­kun­taa ai­dos­ti, on tär­ke­ää, et­tä eh­dol­la on niin nai­sia kuin mie­hiä, nuo­ria ja iäk­kääm­piä, sekä eri­lais­ten am­mat­ti- ja va­paa-ajan ryh­mien edus­ta­jia.

Jo­kai­sel­le eh­dok­kaal­le on taat­ta­va vaa­li­rau­ha ja mah­dol­li­suus kam­pan­joi­da it­sel­leen tär­kei­den asi­oi­den puo­les­ta il­man pel­koa häi­rin­näs­tä. Toi­von­kin siis malt­tia kun­ta­vaa­li­ken­til­le.