Rannikon kansanedustajat vaativat merimetsojen ammattikalastajille aiheuttamien vahinkojen huomioimista valmisteilla olevassa lakihankkeessa

Vasemmistoliiton kansanedustaja Jari Myllykoski on tehnyt yhdessä kansanedustajien Kristiina Salosen (sd), Anders Norrbackin (r) ja Peter Östmanin (kd) kanssa kirjallisen kysymyksen maa- ja metsätalousministerille valmisteilla olevasta rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvaamista uudistavasta lakihankkeesta.

Syksyllä lausuntokierroksella olleessa esitysluonnoksessa ei huomioida merimetsojen ammattikalastukselle aiheuttamia vahinkoja. Kansanedustajien mukaan edetessään laiksi esitysluonnos jättää ammattikalastajat oman onnensa nojaan.

– Esitysluonnos on kalastuselinkeinolle maksettavien korvausten osalta syrjivä. Se ei kohtele ammattikalastajia yhdenvertaisesti maatalous-, porotalous- eikä kalaviljelytoimijoihin nähden, kansanedustajat toteavat.

Esitysluonnoksesta puuttuu säädökset Suomessa pesivän rauhoitetun merimetson kaupalliselle kalastukselle aiheuttamien vahinkojen korvaamiseksi. Kansanedustajien mukaan puutetta esitysluonnoksessa ei voida selittää tietämättömyydellä, koska aiheesta on lukuisia kansainvälisiä ja kansallisia tutkimuksia.

Näkemyksensä esitysluonnoksen puutteellisuudesta on tuonut julki myös useat muut, kuten Pohjanmaan liitto, Suomen ammattikalastajaliitto SAKL, Kalatalouden Keskusliitto ja Suomen Kalankasvattajien liitto. Kaikkien mukaan merimetsojen aiheuttamien vahinkojen sivuuttaminen on vakava puute esitysluonnoksessa.

– Esitysluonnosta tulee muuttaa siten, että kaupalliselle kalastukselle vahinkoja aiheuttavan merimetsokannan vahingot korvataan kalastusyrittäjille, sanovat kansanedustajat.