Mitä seuraavaksi hyvinvointialueella tapahtuu

Kolumni julkaistu Länsi-Suomessa 10.2.2022

Muutama viikko sitten satakuntalaiset valitsivat itselleen 69 aluevaltuutettua, jotka käyttävät tulevan hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa. Valtuutetut tulevat jatkossa olemaan se joukko, joka lainsäätäjän lisäksi linjaa hyvinvointipalveluiden toteutuksesta Satakunnassa. Juuri aluevaltuusto päättää, miten hyvinvointialueellemme kohdennettu noin miljardin euron rahoitus käytetään eli miten yhteiset sosiaali- ja terveyspalvelumme sekä pelastustoimemme järjestetään.

Satakunnan aluevaltuusto aloittaa toimikautensa 1. maaliskuuta. Ensimmäinen valtuuston kokous järjestetään 2. maaliskuuta. Tätä ennen käymme tulevien valtuustoryhmien kesken neuvotteluja aluevaltuuston lisäksi tulevista toimielimistä, puolueiden välisistä paikkajaoista ja keskeisistä hallintoa koskevista linjauksista. Satakunnassa toimielinmalliksi esitetään lautakuntia.

Hyvinvointialuetta valmistellut Satasoten johtoryhmä esitti, että aluehallinto muodostuisi seitsemästä lautakunnasta: lasten, nuorten ja perheiden palvelujen lautakunta, työikäisten palvelujen lautakunta, ikäihmisten palvelujen lautakunta, turvallisuus ja varautuminen -lautakunta, kuntayhteistyölautakunta, toimitilalautakunta sekä tarkastuslautakunta.

Elämänkaarimallin valinta lautakuntarakenteeksi on mahdollistava. Parhaimmillaan malli edesauttaa palveluiden yhteensovittamista saumattomaksi ketjuksi asiakasnäkökulmasta. Silti samalla on syytä jatkaa keskustelua yhteisen ymmärryksen jakamiseksi mallista. Jotkin asiat eivät sulaudu helposti malliin. Esimerkiksi eräät erikoissairaanhoidon toiminnot eivät ole ikäriippuvaisia, eivätkä koskaan kosketa valtaosaa väestöstä. Keinotekoista hajottamista tulee tällaisten kokonaisuuksien osalta välttää.

On myös syytä tarkentaa, miten esimerkiksi vammaisuus erityistarpeineen tulee huomioiduksi parhaalla mahdollisella tavalla. Keskeisin mallia ohjaava tekijä uutta organisaatiota luotaessa on kuitenkin oltava sote-uudistuksen tavoitteet. Mikäli luottamushenkilöiden organisaatiomalli eroaa ratkaisevasti palveluorganisaatiosta, voi vaarana olla päättäjien irtaantuminen todellisuudesta.

Sote-uudistuksen tavoitteet ohjaavat varmasti tulevaa aluehallitusta. Hallituksen alaisuuteen on tarkoituksena perustaa jaostoja, jotka käsittelevät mm. yksityisasioita, henkilöstökysymyksiä, ja viestintää. Hyvinvointialueelle perustetaan lisäksi lakisääteiset vanhusneuvosto, vammaisneuvosto ja nuorisovaltuusto. Satakuntaan esitetään perustettavaksi myös yhdistysten ja yritysten kanssa vuorovaikutusta kehittävä toimielin. Osa näistä toimielimistä on lakisääteisiä, osa Satakunnan itse valitsemia.

Neuvostojen tehtävä on hyvinvointialuelain mukaan varmistaa alueen asukkaiden ja palvelujen käyttäjien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet. Neuvostojen jäsenet tulee lain mukaan valita hyvinvointialueen kunnissa toimivista vastaavista neuvostoista siten, että kustakin valitaan vähintään yksi edustaja. Esimerkiksi Raumalla vammaisneuvoston jäsenet edustavat eri vammaisjärjestöjä. Kaupunginhallituksella on neuvostossa yksi edustaja. Neuvostot tulee jatkossakin pitää asianomaisten kansalaisryhmien vaikuttamiskanavana – ei puoluepoliittisen päätöksenteon jatkeena.

Satakunta rakentaa melko monitahoista luottamushenkilöorganisaatiota. Onkin tärkeää sanoa heti alussa ääneen, että lähtökohdaksi tulee ottaa hallintorakenteen tarkentaminen, kun toiminta pääsee vauhtiin ja todellinen tarve konkretisoituu päättäjille. On ymmärrettävää, että siirtymävaiheessa esimerkiksi kuntayhteistyön toimivuuteen halutaan kiinnittää niin paljon huomiota, että sille suunnitellaan omaan lautakuntaa. Voisi kuitenkin ajatella kuntayhteistyön olevan ratkaisevaa juuri elämänkaarilautakuntien rajapinnoissa. Suora viestintä voikin jatkossa muodostua erillistä lautakuntaa tärkeämmäksi.

Hyvinvointialue aloittaa toimintansa vuoden 2023 alusta eli sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi siirtyvät kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueiden vastuulle vuodenvaihteessa. Samalla kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa työskentelevien sote- ja pelastusalan henkilöstön työnantaja vaihtuu hyvinvointialueeksi. Siirto on mittava. Paljon on työtä tehtävänä, jotta työntekijöiden oikeudet ja yhdenvertaisuus sekä käytännön asiat toimivat odotetusti ensi vuoden alussa. Ensitöikseen aluevaltuusto valitseekin keskeiset virkamiehet tätä kaikkea johtamaan.